CENTRUM TĚLESNÉ VÝCHOVY

A SPORTU

O nás

V Centru tělesné výchovy a sportu FPE je možno studovat bakalářské i navazující magisterské učitelské a neučitelské studijní programy. Prestižní záležitostí je pak navazující magisterský studijní program Pedagogika pohybové prevence, ve kterém lze získat jedním studiem dva vysokoškolské diplomy platné v České republice a v Německu. Absolventi si pak mohou ještě udělat rigorózní zkoušku a získat titul PhDr.

O studiu

V centru tělesné výchovy a  sportu FPE je možno studovat bakalářské i  navazující magisterské učitelské a  neučitelské studijní programy. Prestižní záležitostí je pak navazující magisterský studijní program Pedagogika pohybové prevence umožňující získat jedním studiem dva diplomy platné v  České republice a  v  Německu.

Víš, že...

U  nás studují i vrcholoví sportovci s  nadějnou výkonností, kterým pomáháme skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a  účast na soutěžích. V  rámci členství ve sportovním programu ZČU Western Stars organizovaného naším pracovištěm mají pak možnost reprezentovat jak univerzitu, tak i  naše centrum v  České republice i  v  zahraničí.

V Centru tělesné výchovy a sportu FPE je možno studovat bakalářské i navazující magisterské učitelské a neučitelské studijní programy. Prestižní záležitostí je pak navazující magisterský studijní program Pedagogika pohybové prevence, ve kterém lze získat jedním studiem dva vysokoškolské diplomy platné v České republice a v Německu. Absolventi si pak mohou ještě udělat rigorózní zkoušku a získat titul PhDr.

 

U  nás studují i vrcholoví sportovci s  nadějnou výkonností, kterým pomáháme skloubit jak náročné studijní požadavky, tak sportovní přípravu a  účast na soutěžích. V  rámci členství ve sportovním programu ZČU Western Stars organizovaného naším pracovištěm mají pak možnost reprezentovat jak univerzitu, tak i  naše centrum v  České republice i  v  zahraničí.

Studenti mají v průběhu studia možnost získat některé cvičitelské a trenérské licence, např. trenérská UEFA "B" licence, instruktor a cvičitel lyžování, instruktor snowboardingu, in line bruslení, či osvědčení
o absolvování kurzu sportovní masáže.

VÍŠ ŽE...

Co lze u nás studovat:

Centrum tělesné výchovy a sportu Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni je renomovaným vysokoškolským pracovištěm připravujícím odborníky v oblasti tělesné výchovy a sportu. V tomto procesu se nejedná o uzavřený organizační celek, nýbrž o otevřený článek, který spolupracuje s odborníky jiných kateder či fakult Západočeské univerzity v Plzni a nebo jiných vysokých škol v rámci České republiky. Těžištěm práce centra je výuka a výzkum v oblasti KINANTROPOLOGIE. Tato vědní disciplína se zabývá pohybem člověka a měla by postihovat všechny možnosti lidského pohybu. V jejím rámci lze studovat několik studijních oborů, rozdělených v zásadě na dva směry: učitelský a neučitelský. Učitelské studijní programy a Pedagogika pohybové prevence jsou magisterské s délkou studia 2 roky. Neučitelské studijní obory jsou bakalářské s délkou studia 3 roky.
Řada učitelů centra se souběžně s výukou věnuje vědecké práci. Na katedře jsou v současné době řešeny projekty týkající se svalových dysbalancí, diagnostiky motorických předpokladů či motorického učení oslabených dětí. Na většině projektů spolupracují i studenti, kteří tak dostávají možnost rozšířit své profesní zkušenosti.
Centrum se tak stává místem, kde se rodí nové poznatky a tyto jsou bezprostředně předávány dalším generacím studentů.

Poslání
Posláním centra je prostřednictvím výuky a studia kinantropologie podporovat aktivní přístup k životu a péči o rovnováhu mezi tělesnou a duchovní stránkou člověka. V učitelských studijních oborech se jedná především o výchovu a vzdělávání prvotřídních odborníků, kteří svým přístupem, znalostmi, schopnostmi a dovednostmi budou vzorem pro své žáky a studenty a budou jim schopni předávat získané zkušenosti.
V bakalářských studijních programech je posláním centra:

  • připravit odborníky pracující především v oblasti mimoškolní tělesné výchovy a sportu, kteří budou zárukou šíření nejnovějších poznatků v oboru mezi nejširší veřejností a budou tak přispívat ke zdravému vývoji celé společnosti.

  • připravit studenty pro navazující magisterské studium učitelství tělesné výchovy

V magisterských studijních programech je posláním centra:

  • příprava odborníků ve sféře vzdělávání v pohybových aktivitách dětí i dospělých a jejich prostřednictvím realizovat preventivní působení pohybových aktivit jako kompenzačního činitele negativního působení civilizačních vlivů na zdraví člověka.

  • příprava učitelů tělesné výchovy na základních a středních školách

Centrum tělesné výchovy a sportu také zaštiťuje výuku předmětů tělesné výchovy v rámci studijních programů Učitelství pro 1.stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ.

Jsi student KTV? 

Budeme rádi, když se s námi podělíš o své zkušenosti, či jednoduše o tom, co máš na katedře rád :)

NA KOHO SE OBRÁTIT?

avatar 86

Mgr. Petr Valach, Ph.D.

Vedoucí KTV

avatar 86

doc. Ladislav Čepička, Ph.D.

Zástupce vedoucího KTV

avatar 86

doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc.

Zástupce vedoucího KTV

avatar 86

Mgr. Karel Švátora

Tajemník KTV